top of page

Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät kaiken ikäiset asiakkaat, joiden toimintakykyä heikentää esimerkiksi jokin vamma tai sairaus, kehityksellinen häiriö, kehitysviivästymä, ikääntyminen tai elämänmuutos. Tavoitteenamme on tukea asiakasta löytämään ratkaisuja toimintakyvyn ja arjen erilaisiin haasteisiin ja siten suoriutumaan paremmin hänelle merkityksellisistä asioista. Toimintaterapiassa tärkeimmät työvälineet ovat terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja yhteistyö sekä asiakkaalle mielekäs toiminta. Terapia sisältää usein yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön kanssa.

Nuoren toimintaterapia

Nuorten toimintaterapia

Aikuistumisen kynnyksellä toimintaterapian tavoitteet liittyvät usein itsenäistymiseen ja nuoren tulevaisuuteen. Terapia voi olla esimerkiksi opiskelun tai arjen hallinnan tukemista. Toimintaterapiassa nuoren kanssa harjoitellaan arjen toimintoja, esimerkiksi ruoanlaittoa, asioimista tai ympäristössä liikkumista. Hänen kanssaan voidaan miettiä opiskelutekniikoita, käydä läpi ajankäyttöä tai vaikkapa kokeilla uutta harrastusta.

Ikääntyneiden toimintaterapia

Aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapia

Aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapiassa tuetaan asiakkaalle merkityksellisen ja mahdollisimman itsenäisen arjen toteutumista. Asiakkaan toimintakyky on voinut heiketä esimerkiksi onnettomuuden, aivoverenkiertohäiriön tai neurologisen sairauden myötä. Toimintaterapian avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään, työssä käymistä tai mielekkään vapaa-ajan viettämistä. Kotia voidaan muokata turvallisemmaksi ja ottaa käyttöön arkea helpottavia apuvälineitä sekä muistia tukevia menetelmiä. Tavoitteena on elää mielekästä, aktiivista ja turvallista elämää.

lapsen toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiassa lapsi saa vahvistusta omaan kehitykseensä sekä lisää keinoja osallistua oma-toimisemmin arkiympäristönsä tapahtumiin. Vanhemmat ja muu lähiympäristö ovat tärkeässä roolissa tukemassa lapsen terapiaprosessia. Toimintaterapiasta voi hyötyä lapsi, jolla on haasteita esimerkiksi karkea- tai hienomotoriikassa, hahmottamisessa, aistisäätelyssä, keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa, oman toiminnan ohjauksessa, itsesäätelyssä, tunnetaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai itsestä huolehtimisessa. Näitä valmiuksia ja taitoja tuetaan lapselle mieluisten toimintojen, kuten leikin lomassa.

bottom of page